Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

BÆREKRAFT I TRONDHEIM SPEKTRUM KONSERNET

For alle våre selskaper – Trondheim Spektrum Eiendom AS, Trondheim Spektrum AS og Trondheim Catering AS – står bærekraft i kjernen av vår virksomhet. Selskapet har som mål å skape unike opplevelser for idrett, kultur og næringsliv i Trondheim i tråd med prinsippene for bærekraft.

 

Ansvarlighet

En av våre kjerneverdier i konsernet Trondheim Spektrum er ANSVARLIG. Vi er opptatt av å ta ansvar for potensielle negative konsekvenser vårt arbeid kan ha på samfunnet. Vi gjennomfører derfor løpende risikovurderinger av våre aktiviteter, leverandører og samarbeidspartnere for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hvis vi skulle avdekke slik risiko vil vi sette i gang passende tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning.

 

Våre etiske retningslinjer er:

 • Vi skal støtte og respektere internasjonalt vedtatte menneskerettigheter.
 • Vi skal sørge for at alle ansatte har anstendige arbeidsforhold.
 • Vi skal sørge for et godt arbeidsmiljø med trivsel og trygghet mot fysiske og psykiske skader.
 • Vi skal støtte avskaffelse av tvangsarbeid og barnearbeid.
 • Vi har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing.
 • Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon inkludert utpressing, bestikkelser og hvitvasking.
 • Vi skal arbeide aktivt med å begrense negativ miljøpåvirkning.

 

MILJØPOLICY

Mål:

 • Vi ønsker å beskytte miljøet ved proaktivt å forebygge forurensning og utslipp i våre operasjoner, og hos våre leietakere/brukere.
 • Vårt mål er å minimalisere vår belastning på miljøet gjennom effektiv energistyring og optimal avfallshåndtering.
 • Vi skal kontinuerlig overholde alle gjeldende miljøkrav i henhold til lover og forskrifter.
 • Trondheim Spektrum skal ha en tydelig miljøprofil og miljøfokus i sitt arbeid både internt og eksternt.

 

Hvordan vi oppnår dette:

 • Arbeidsmiljø: Streber etter minimalt sykefravær. Årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte. Forpliktelse til våre verdier og et høyt trivselsnivå. Sosiale sammenkomster er viktige.
 • Ytre miljø: Målet er å holde CO2-utslipp fra bilkjøring så lavt som mulig.
 • Innkjøp: Setter klare miljøstandarder for kjøp av varer/tjenester, med konstant oppfølging av disse kravene. Vi prioriterer samarbeid med sertifiserte leverandører.
 • Energi: Ha god energistyring og sørge for god utnyttelse av energikilder. God styring av tekniske anlegg. Følge interne energisparerutiner. Vi har mål med forbruk på 110 kWh.pr. m2
 • Årlig rapportering: Miljøfyrtårnrapportering.
 • Transport: Prioriterer miljøvennlige transportmetoder der det er mulig. Dette inkluderer bruk av elbiler eller andre lavutslippskjøretøy til møter, kollektivtransport og togreiser ved lengre avstander, samt elektriske eller lavutslippskjøretøy for leveranser til Trondheim Spektrum.
 • Avfall: Fokuserer på grundig avfallssortering, optimalisering av sorteringsstasjoner, og opplæring. Har et mål om en sorteringsgrad på 70%.
 • Utslipp: Ingen forurensende utslipp til luft og vann fra brukere av bygg.

 

Du kan lese hele rapporten om aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven i konsernet Trondheim Spektrum her.

Ved eventuelle innsynsbegjæringer ber vi deg sende oss en mail til postmottak-eiendom@trondheimspektrum.no, merk emnefeltet med innsynsbegjæring.

Vi i Trondheim Spektrum Eiendom AS er nå Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi er beæret og stolte over å ha oppnådd Miljøfyrtårnsertifiseringen. Dette er et klart bevis på vår dedikasjon mot en bærekraftig fremtid. Med denne sertifiseringen forplikter vi oss til en kontinuerlig forbedring, ansvarlig avfallshåndtering, energieffektive tiltak, gode HMS-rutiner og bærekraftige innkjøp. 

Å være sertifisert gir oss praktiske verktøy for effektiv miljøledelse, og styrker vårt samfunnsansvar. For oss i Trondheim Spektrum Eiendom AS er dette et viktig steg i vår grønne reise. 

miljøfyrtårn logo